Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na tej stronie bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz tym samym zgodę na wykorzystanie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki związane z użyciem plików cookies.

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Państwa, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”.

Szczegóły dotyczące przetwarzania znajdą Państwo poniżej.

Administrator danych osobowych

Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy Sp. J.  z siedzibą przy ul. Strażackiej 24, 39-200 Dębica, tel. 14 6969600, e-mail: kontakt@cheeloo.net.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, pisząc na adres poczty elektronicznej: iodo.cheeloo@gmail.com, lub zwykłą pocztą, na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. I.

III. Jakie dane przetwarzamy?

Zgodnie z art. 60 b Prawa Telekomunikacyjnego, w przypadku abonenta będącego osobą fizyczną musimy dysponować kilkoma podstawowymi danymi: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania oraz korespondencyjny, numer PESEL, kontaktowy numer telefonu do Państwa oraz adres e-mail.

W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy: nazwę firmy, numer NIP lub regon, adres siedziby, dane przedstawicieli firmy.

W trakcie trwania umowy wejdziemy w posiadanie innych danych, w tym o korzystaniu z naszej sieci telekomunikacyjnej i urządzeń (jak np. router, bramka VoIP, dekoder itp). Pojawienie się tych danych u nas jest konsekwencją technicznego działania naszych usług.

Dane transmisyjne, dane o lokalizacji

W związku z tym, że korzystają Państwo z usług telekomunikacyjnych, przetwarzamy dane transmisyjne (o połączeniach) w następującym celu:

 • wykonania łączącej nas z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, teleinformatycznych oraz telewizyjnych, w tym realizacji połączeń, zapewnienia ich jakości wynikającej z umowy, naliczania opłat za świadczone usługi, oraz w celu rozpatrywania reklamacji,
 • zarządzania ruchem w sieci telekomunikacyjnej oraz rozliczeń z innymi operatorami,
 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług,
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
 • przechowywania na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów (przez czas 12 miesięcy od wykonania połączenia lub jego nieudanej próby).

Danymi transmisyjnymi, które wykorzystujemy w tych celach są – dane (wszystkie lub niektóre) o tym, w jaki sposób, jak często i kiedy korzystają Państwo z usług telekomunikacyjnych oraz z sieci, w szczególności z:

 • połączeń głosowych, w tym o liczbie połączeń wychodzących, przychodzących, o ich typie (np. krajowe, międzynarodowe,), o czasie trwania połączeń i o numerach, z którymi się Państwo komunikowali,
 • dostępu do Internetu, w tym o czasie trwania sesji internetowych i ilości transferowanych danych, o adresach odwiedzanych stron internetowych i aktywności na tych stronach, o rodzaju używanej technologii (np. radiowa, światłowodowa) czy urządzenia końcowego (rodzaj modemu, system operacyjny).

Dane transmisyjne możemy wykorzystywać lub przechowywać przez czas trwania łączącej nas z Państwem umowy/ów, a po jej/ich zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań wynikających z przepisów prawa.

Cele i podstawy przetwarzania

 • w celu zawarcia umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych [np.: doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie Państwa uwag na ich temat, Państwa zainteresowania, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp.], co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6, ust.1, lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie usprawiedliwionym interesem (podstawa z art. 6, ust.1, lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6, ust. 1, lit. f RODO);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6, ust. 1, lit. f RODO);
 • w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem, (podstawa z art.6 ust.1 lit. f RODO);

Odbiorcy danych:

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
a) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

 • obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, sieć telekomunikacyjną lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
 • podwykonawcom wspierających nas w wykonywaniu łączącej nas z Państwem umowy, np. w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
 • podmiotom, współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
 • partnerom handlowym;

b) firmom współpracujących z nami na podstawie umowy o współpracę, świadczących nam głównie usługi montażu i serwisu usług telekomunikacyjnych;

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia.
 2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
 3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. Zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VIII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je

bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie pod adresem: www.cheeloo.net. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: kontakt@cheeloo.net lub zadzwoń pod numer: 146969600 lub udaj się do naszego Biura Obsługi Klienta. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.