Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na tej stronie bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz tym samym zgodę na wykorzystanie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki związane z użyciem plików cookies.

CHEELOO - Polityka prywatności

Cheeloo, a Państwa prywatność 

Cheeloo J. Turczyn i Wspólnicy Sp.j. , ul. Strażacka 24, 39-200 Dębica (dalej Cheeloo) przykłada dużą wagę do ochrony prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa Dane osobowe ze starannością, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony Danych i prywatności.

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) opisuje, w jaki sposób pozyskujemy i przetwarzamy Państwa Dane osobowe, podczas korzystania i dostarczania naszych usług. Niniejsza Polityka określa, w jaki sposób Cheeloo wykorzystuje podawane przez Państwa Dane osobowe, po uprzednim powiadomieniu lub uzyskaniu Państwa zgody, o ile jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa (m.in. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Definicje:

 1. Administrator Danych – Cheeloo J. Turczyn i Wspólnicy Sp.j. , ul. Strażacka 24, 39-200 Dębica (REGON: 180404568, NIP: 872 234 20 33, Numer KRS: 0000324741);
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 3. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony www.cheeloo.net;
 4. Przetwarzanie Danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych.
 5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.1)
 6. Strona www – www.cheeloo.net;

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejsza Polityka obowiązuje wszystkich klientów firmy Cheeloo. Obowiązuje ona także wszystkich gości odwiedzających nasze strony internetowe, którzy mogą, ale nie muszą, być klientami Cheeloo.
 2. Dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych serwerach.
 3. W celu dbania o bezpieczeństwo Danych, Cheeloo oświadcza, że używa m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane przez Użytkownika w formularzu/formularzach na stronie www są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. Nasze produkty i usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych spółek i oferowanych przez nie usług. Spółki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.

Czym są „Dane osobowe”?

Są to Dane, które dotyczą każdej osoby fizycznej, w tym pracownika lub konsumenta, obejmujące między innymi imię, nazwisko, adres, datę urodzenia i historię płatności. W odniesieniu do naszych klientów korzystających z usług internetowych oraz dekoderów, Dane osobowe obejmują także informacje o ruchu, lokalizacji oraz adresach IP.

Jakie Dane osobowe gromadzimy?

Ze względu na charakter naszych usług i produktów możemy gromadzić następujące Dane osobowe pod
warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody klienta w stosownych przypadkach:

 • Dane kontaktowe, tj. informacje umożliwiające identyfikację i kontakt z klientem. Te informacje obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło, datę urodzenia, płeć, a także inne Dane kontaktowe pozyskiwane bezpośrednio od klienta.
 • Informacje o koncie, tj. informacje, które nam Państwo przekazują, aby korzystać z naszych usług, takie jak informacje o koncie bankowym, adres do faktury oraz informacje przekazywane przez Państwa w przypadku udziału w konkursach albo kontaktowania się z nami w celu uzyskania informacji o naszych produktach i usługach.
 • Informacje o usługach, tj. informacje niezbędne do świadczenia Państwu naszych usług.
 • Ogólne informacje o użytkowaniu, tj. informacje generowane przez Państwa podczas korzystania z naszych produktów i usług, przykładowo korzystania z naszych usług telefonicznych, internetowych i telewizyjnych, odwiedzania naszych stron internetowych.
 • Inne Dane osobowe, tj. informacje, które możemy uzyskać zgodnie z obowiązującymi przepisami z ogólnie dostępnych źródeł albo agencji analiz zdolności kredytowej. Możemy także gromadzić przekazywane przez Państwa Dane osobowe innych osób, na przykład, gdy kupują Państwo nasze
  produkty dla innej osoby.

Do czego wykorzystywane są Dane osobowe?

Ze względu na charakter naszych usług i produktów, gromadzimy informacje o klientach. Zależy nam, aby nasze produkty i usługi były proste, spersonalizowane i niezawodne. Nieustannie szukamy sposobów udoskonalania naszych usług i produktów oraz maksymalnego dopasowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb.

Pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody klienta w stosownych przypadkach gromadzimy Dane osobowe:

 • W celu dostarczania produktów i świadczenia usług.Wykorzystujemy Dane kontaktowe, Informacje o koncie użytkownika oraz Informacje o usługach, aby kształtować i dostarczać nasze usługi i produkty, a także w celach administracyjnych oraz do zarządzania konkursami adresowanymi do naszych użytkowników. Czynności te obejmują świadczenie usług, wsparcie techniczne, aktualizację sprzętu i oprogramowania, fakturowanie, pobieranie opłat oraz sprawdzanie zdolności kredytowej.
 • W celu udoskonalania naszych produktów i usług. Możemy wykorzystywać Ogólne informacje o użytkowaniu do identyfikacji obszarów wymagających udoskonaleń
 • W celu prezentowania nowych produktów i usług.Możemy się z Państwem kontaktować odnośnie planowanych unowocześnień naszych produktów i usług oraz promocji, które mogą Państwa zainteresować.
 • W celu umożliwienia zakupu towarów i usług od naszych Partnerów handlowych.
 • W celu zarządzania naszą wydajnością. Możemy wykorzystywać Dane osobowe do zbierania opinii np. o naszych produktach i usługach, pracy naszego Działu Obsługi Klienta oraz wydajności naszych służb konserwatorskich. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy wykorzystywać informacje związane z Państwa użytkowaniem i dostępem do naszych produktów i usług w celu zarządzania ruchem, obsługą klienta oraz zapobiegania i wykrywania oszustw. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także monitorować i nagrywać komunikację z Państwem, w tym korespondencję e-mail oraz rozmowy telefoniczne, aby
  zapewnić odpowiednią jakość usług oraz zachować informacje o zamówionych produktach i usługach.
 • W celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Danych osobowych na żądanie uprawnionych organów ochrony porządku publicznego. Dane te mogą zostać udostępnione bez Państwa zgody i wiedzy i bez uprzedniego powiadomienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania legalności żądania przez organy ochrony porządku publicznego dostępu do Danych Osobowych.
 • Do innych celów.W celach badawczych lub innych uzasadnionych celach biznesowych możemy wykorzystywać anonimowe lub zbiorcze informacje do opracowywania raportów i analiz dotyczących rodzajów treści i/lub reklam, które są oglądane lub pomijane.

 Komu możemy udostępniać Dane osobowe?

Cheeloo ma prawo udostępniać Dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Cheeloo pragnie chronić Dane osobowe. W celu świadczenia naszych usług i dostarczania produktów, możemy w stosownych przypadkach udostępniać Dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod warunkiem uprzedniego poinformowania lub uzyskaniu zgody klienta, stronom trzecim.

Pracownicy Cheeloo. Ograniczamy dostęp do Państwa Danych osobowych, do wybranej grupy upoważnionych pracowników. Pracownicy ci mają dostęp do tych Danych w celu należytego wykonania obowiązków i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne.

Partnerzy handlowi. Gdy zdecydują się Państwo wziąć udział w ofertach specjalnych albo transakcjach zapewnianych przez naszych Partnerów handlowych, w stosownych przypadkach możemy udostępniać Państwa Dane osobowe takim Partnerom Handlowym.

Nabywca naszej spółki. Jeżeli inna spółka nabędzie Cheeloo albo nabędzie aktywa Cheeloo, które składają się z albo obejmują Państwa Dane osobowe, spółka ta stanie się posiadaczem Danych osobowych zgromadzonych przez Cheeloo i przejmie prawa i obowiązki dotyczące Państwa Danych osobowych, zgodne z postanowieniami niniejszej Polityki.

Inne strony trzecie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Dane osobowe zaufanym stronom trzecim, jeżeli udostępnienie tych Danych jest niezbędne do świadczenia naszych usług i dostarczania produktów (np. obsługi klienta) oraz partnerom zaangażowanym przez Cheeloo w celu zapewnienia nam usług i produktów. W takich przypadkach wymagamy od takich stron trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam Danej usługi lub produktu. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także
udostępniać Dane osobowe agencjom analizującym zdolność kredytową oraz firmom windykacyjnym. Mogą zaistnieć przypadki, kiedy będziemy prawnie zobowiązani do udostępnienia Danych osobowych organom władzy lub innym stronom trzecim.

Zobowiązania Cheeloo

Cheeloo jest zobowiązane do usunięcia Danych osobowych Użytkownika na skutek cofnięcia zgody przez Użytkownika, bądź wniesienia przez Użytkownika prawnie dopuszczalnego sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Danych osobowych.

Cheeloo zobowiązuje się nie udostępniać Danych osobowych innym podmiotom poza podmiotami upoważnionymi na podstawie właściwych przepisów prawa.

Cheeloo oświadcza, że zostało wdrożone szyfrowanie Danych oraz inne środki kontroli dostępu mające na celu minimalizację ryzyko i skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa Danych.

Cheeloo oświadcza, że Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie przez osoby lub podmioty wyraźnie upoważnione na podstawie pisemnego upoważnienia lub umowy w przedmiocie powierzenia przetwarzania Danych.

Pliki cookies

Strona cheeloo.net używa cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Przy ponownym połączeniu się przeglądarki ze stroną www, strona www rozpozna rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik, co pozwala na odczytanie informacji jedynie serwerowi, który je utworzył.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane Dane służą do monitorowania, tworzenia statystyk i profilowania działań reklamowych oraz sprawdzania w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony www.cheeloo.net, w celu usprawnienia funkcjonowania serwisu i zapewnienia efektywnej i bezproblemowej nawigacji.

Cheeloo dokonuje monitorowania informacji o Użytkownikach przy pomocy narzędzia Google Analytics, Google AdWords oraz Piksela Facebook.

Cheeloo oświadcza, że zebrane Dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby Cheeloo w celu optymalizacji działań, w celach statystycznych oraz w celu zindywidualizowania treści i reklam oraz zapewnienia narzędzi dla sieci społecznościowych. W tym zakresie Użytkownik może podlegać profilowaniu.

Cheeloo wykorzystuje następujące pliki cookies: „niezbędne” pliki cookies, - umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Google Analytics oraz pliki cookie 

Strona www.cheeloo.net korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy statystycznej stron internetowych stworzonego przez firmę Google. Analiza korzystania ze Strony przez Użytkowników odbywa się z wykorzystaniem plików cookies zapisanych na komputerze Użytkownika. Zebrane w ten sposób informacje (m.in. IP Użytkownika) trafiają na serwer Google Inc. w USA i tam są przechowywane. Te informacje służą do tworzenia statystyk ruchu na Stronie oraz statystyk związanych z aktywnością osób odwiedzających Stronę. Firma Google może przekazywać informacje stronom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami i w przypadku, gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tego typu Danych na zlecenie Google. Firma Google daje zapewnienie, że adresy IP Użytkowników nie zostaną w żaden sposób powiązane z innymi Danymi Google. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności zachęcamy do odwiedzenia strony: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl. Użytkownik może zablokować instalację cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. W takim wypadku niektóre funkcje Strony www mogą nie działać prawidłowo. Użytkownik może w każdej chwili zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google Danych wygenerowanych przez cookie pobierając i instalując wtyczkę dostępną na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Google AdWords 

Na stronie www.cheeloo.net działa dodatkowa, bezpłatna funkcja śledzenia konwersji dostępna w narzędziu Google AdWords. Firma Google zapewnia o dbałości o Dane swoich użytkowników. Działanie wspomnianej funkcji polega na umieszczeniu na komputerze Użytkownika pliku cookie każdorazowo, gdy ten kliknie w reklamę. Plik ten wygasa po 30 dniach. Powyższy mechanizm pozwala na prowadzenie działań remarketingowych, czyli na wyświetlanie reklam osobom, które wcześniej odwiedziły stronę www.cheeloo.net, również podczas wizyt na innych stronach www. Użytkownik może odmówić zgody na zastosowanie wobec niego tego narzędzia poprzez zmianę ustawień przeglądarki, wyłączając opcję dezaktywacji opcji automatycznej obsługi plików cookie. Możliwe jest również zablokowanie plików cookie pochodzących z Google.

Piksel Facebook 

Na Stronie www.cheeloo.net stosowany jest piksel Facebooka należący do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Daje on informacje niezbędne do monitorowania aktywności osób odwiedzających Stronę poprzez monitorowanie konwersji reklam Facebooka. Daje to możliwość oceny skuteczności reklam. Informacje te są anonimowe. Informacje te są jednak gromadzone i przetwarzane przez firmę Facebook. Facebook może te Dane połączyć z kontem Użytkownika na Facebooku i zastosować je do niektórych działań reklamowych zgodnie z polityką prywatności Facebooka.

Użytkownik w każdej chwili jest uprawniony do wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Użytkownik może zablokować instalację cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. W takim wypadku niektóre funkcje Strony mogą nie działać prawidłowo.

Dodatkowe Dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe Dane Cheeloo zobowiązuje się zachować i wykorzystać tylko dla potrzeb niezbędnych do wykonania Danej funkcji.

Jak chronimy Dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa prywatność i podjęliśmy stosowne kroki na drodze do jej ochrony. Wyznaczyliśmy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo naszej sieci, infrastruktury oraz systemów informatycznych. Wdrożyliśmy rozwiązania chroniące Dane osobowe, które obejmują zabezpieczenia techniczne oraz odpowiednie zasady, w zależności od oferowanej lub świadczonej klientowi usługi lub dostarczanego produktu. Rozwiązania te mogą obejmować między innymi hasła dostępu,
szyfrowanie, ochronę antywirusową, zapory sieciowe, wykrywanie włamań i nieprawidłowości oraz kontrolę dostępu naszych pracowników.

Jak długo przechowujemy Dane osobowe?

Przechowujemy Dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne, aby zrealizować cele, dla których te Dane osobowe zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania.

Uprawnienia Klientów w kwestii Danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą, a których Administratorem jest Cheeloo ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie Danych osobowych w Cheeloo jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@cheeloo.net.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. mają Państwo możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych osobowych za pośrednictwem adresu: iodo.cheeloo@gmail.com